BUY ONLINE PROCESS REALLY QUICK DELIVERY ONLY AFTER 24 HOURS
(MUA ONLINE QUY TRÌNH THỰC SỰ NHANH GIAO CHỈ SAU 24 GIỜ)
I. Sales In Address
– You can go to the store at the address:
Address: No, 115 Quarter Kinh B, Tan Hiep Town, Tan Hiep District, Kien Giang Province, VietNam
Mobile : +84939 100331 (Jonh Thach)
– Time is open daily from 7:30 – 20:30, online sales staff is always ready to serve.
I. Sales Trong Địa chỉ
– Bạn có thể đi đến cửa hàng tại địa chỉ:
Địa chỉ: Số 115 Khu Kinh B, Thị xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Mobile: +84939 100331 (Jonh Thạch)
– Thời gian mở cửa hàng ngày từ 7:30 – 20:30, nhân viên bán hàng trực tuyến luôn sẵn sàng phục vụ.
II. Process Order Via Website
1. Order
– Step 1: To purchase products online You select the products to be purchased and then select Set Buy
II. Quy trình tự Qua Website
1. Đặt hàng
– Bước 1: Để mua sản phẩm trực tuyến Bạn chọn sản phẩm cần mua và sau đó chọn Set Mua
– Step 2: After you click the Purchase, the product automatically added to the cart, and the browser will switch you to the complete information. This time you go to check the number of products and prices. After the test is complete, please fill out the required information, then click SEND REQUEST to the system’s website https://kubotaphilippines.com
– Bước 2: Sau khi bạn nhấp vào mua hàng, các sản phẩm tự động thêm vào giỏ hàng, và trình duyệt sẽ chuyển bạn đến với thông tin đầy đủ. Thời gian này bạn đi để kiểm tra số lượng sản phẩm và giá cả. Sau khi kiểm tra hoàn tất, vui lòng điền các thông tin cần thiết, sau đó nhấn GỬI YÊU CẦU đến trang web của hệ thống https://kubotaphilippines.com
– Step 3: Now that you have ordered online at the Web site successfully. kubotaphilippines.com get back to you shortly after receiving orders.
  – Any questions you can contact: + Address:  No, 115 Quarter Kinh B, Tan Hiep Town, Tan Hiep District, Kien Giang Province, VietNam
  – Mobile : +84939 100331 (Jonh Thach)
  – Supports 24/24 online sales staff is always ready to serve.
– Bước 3: Bây giờ bạn đã đặt mua trực tuyến tại trang web thành công. kubotaphilippines.com lấy lại cho bạn ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng.
– Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ: + Địa chỉ: Số 115 Phố Kinh B, Thị xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
– Mobile: +84939 100331 (Jonh Thạch)
– Hỗ trợ 24/24 nhân viên bán hàng trực tuyến luôn sẵn sàng phục vụ.