TRANSPORTATION AND DELIVERY OF GOODS
I. FORMS OF TRANSPORTATION & LOGISTICS PRODUCTS
You can choose one of the following forms of transport, while shopping at Quoc Tuan Kubota:
1. Direct Kubota delivery Quoc Tuan the customers;
2. Kubota Quoc Tuan delivered to customers through service providers;
II. SAY RIGHT
1. Tuan Quoc Kubota will direct the customer hand-delivered
* Free & Delivery Use – Free delivery: In Kien Giang – Frame hours from 8h15 to 17h00 deliveries daily.
As follows:
+ Shipping in the province for orders valued at VND 20,000,000 or more (applies to customers who are individuals, families, organizations and businesses to ensure delivery in time working guest restaurant, before oto run (if delivery to customers via the garage)
2.Giao mediated transport goods
– The cost of delivery is calculated using the cost of providing transport services specified by the customer. The company is responsible for delivery to service providers such transportation.
– The delivery time to the customer location requirements: according to indicators on the delivery time of the service provider.
Note:
       * In case you are absent receipt of the product, delivery personnel will come again, but if absent more than 2 times, you will be directly to the corporate office to receive the product.
 * Delivery time in hours worked in the week except Saturday, Sunday and holidays, Tet, natural disasters and flooding.
* Delivery time will be determined over time completed PAYMENT via all forms of payment.
=> You need support please contact the business department of the company inport & EXPORT Quoc Tuan AGRICULTURAL MACHINERY COMPANY LIMITED MEMBER singal to be supported directly.
VẬN TẢI VÀ GIAO HÀNG
I. HÌNH THỨC VẬN TẢI & LOGISTICS HÀNG
Bạn có thể chọn một trong các hình thức sau đây của phương tiện giao thông, trong khi mua sắm tại Quốc Tuấn Kubota:
1. giao hàng trực tiếp Kubota Quốc Tuấn cho khách hàng;
2. Kubota Quốc Tuấn giao cho khách hàng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ;
II. SAY QUYỀN
1. Tuấn Quốc Kubota sẽ chỉ đạo việc bàn giao khách hàng
* Miễn phí giao hàng & sử dụng – Miễn phí giao hàng: Ở Kiên Giang – giờ Khung từ 8h15 đến 17h00 hàng ngày giao hàng.
Như sau:
+ Vận chuyển trong địa bàn tỉnh cho các đơn hàng có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên (áp dụng cho khách hàng là cá nhân, gia đình, tổ chức và doanh nghiệp để đảm bảo giao hàng trong thời gian làm việc nhà hàng của khách, trước khi chạy oto (đồng nếu giao hàng cho khách hàng thông qua các nhà để xe)
2.Giao qua trung gian vận chuyển hàng hóa
– Chi phí giao hàng được tính toán bằng cách sử dụng chi phí cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của khách hàng. Công ty có trách nhiệm giao hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đó.
– Thời gian giao hàng với yêu cầu vị trí của khách hàng: theo chỉ số về thời gian giao hàng của nhà cung cấp dịch vụ.
Chú thích:
       * Trong trường hợp bạn nhận vắng mặt của sản phẩm, nhân viên giao hàng sẽ đến một lần nữa, nhưng nếu vắng mặt hơn 2 lần, bạn sẽ được trực tiếp đến văn phòng công ty để nhận được sản phẩm.
 * Thời gian giao hàng trong giờ làm việc trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết, thiên tai, lũ lụt.
* Thời gian giao hàng sẽ được quyết định theo thời gian hoàn thành nộp qua tất cả các hình thức thanh toán.
=> Bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu & Quốc Tuấn CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH VIÊN singal để được hỗ trợ trực tiếp.
TRANSPORTATION AND DELIVERY OF GOODS
I. FORMS OF TRANSPORTATION & LOGISTICS PRODUCTS
You can choose one of the following forms of transport, while shopping at Quoc Tuan Kubota:
1. Direct Kubota delivery Quoc Tuan the customers;
2. Kubota Quoc Tuan delivered to customers through service providers;
II. SAY RIGHT
1. Tuan Quoc Kubota will direct the customer hand-delivered
* Free & Delivery Use – Free delivery: In Kien Giang – Frame hours from 8h15 to 17h00 deliveries daily.
As follows:
+ Shipping in the province for orders valued at VND 20,000,000 or more (applies to customers who are individuals, families, organizations and businesses to ensure delivery in time working guest restaurant, before oto run (if delivery to customers via the garage)
2.Giao mediated transport goods
– The cost of delivery is calculated using the cost of providing transport services specified by the customer. The company is responsible for delivery to service providers such transportation.
– The delivery time to the customer location requirements: according to indicators on the delivery time of the service provider.
Note:
       * In case you are absent receipt of the product, delivery personnel will come again, but if absent more than 2 times, you will be directly to the corporate office to receive the product.
 * Delivery time in hours worked in the week except Saturday, Sunday and holidays, Tet, natural disasters and flooding.
* Delivery time will be determined over time completed PAYMENT via all forms of payment.
=> You need support please contact the business department of the company inport & EXPORT Quoc Tuan AGRICULTURAL MACHINERY COMPANY LIMITED MEMBER singal to be supported directly.
VẬN TẢI VÀ GIAO HÀNG
I. HÌNH THỨC VẬN TẢI & LOGISTICS HÀNG
Bạn có thể chọn một trong các hình thức sau đây của phương tiện giao thông, trong khi mua sắm tại Quốc Tuấn Kubota:
1. giao hàng trực tiếp Kubota Quốc Tuấn cho khách hàng;
2. Kubota Quốc Tuấn giao cho khách hàng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ;
II. SAY QUYỀN
1. Tuấn Quốc Kubota sẽ chỉ đạo việc bàn giao khách hàng
* Miễn phí giao hàng & sử dụng – Miễn phí giao hàng: Ở Kiên Giang – giờ Khung từ 8h15 đến 17h00 hàng ngày giao hàng.
Như sau:
+ Vận chuyển trong địa bàn tỉnh cho các đơn hàng có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên (áp dụng cho khách hàng là cá nhân, gia đình, tổ chức và doanh nghiệp để đảm bảo giao hàng trong thời gian làm việc nhà hàng của khách, trước khi chạy oto (đồng nếu giao hàng cho khách hàng thông qua các nhà để xe)
2.Giao qua trung gian vận chuyển hàng hóa
– Chi phí giao hàng được tính toán bằng cách sử dụng chi phí cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của khách hàng. Công ty có trách nhiệm giao hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đó.
– Thời gian giao hàng với yêu cầu vị trí của khách hàng: theo chỉ số về thời gian giao hàng của nhà cung cấp dịch vụ.
Chú thích:
       * Trong trường hợp bạn nhận vắng mặt của sản phẩm, nhân viên giao hàng sẽ đến một lần nữa, nhưng nếu vắng mặt hơn 2 lần, bạn sẽ được trực tiếp đến văn phòng công ty để nhận được sản phẩm.
 * Thời gian giao hàng trong giờ làm việc trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết, thiên tai, lũ lụt.
* Thời gian giao hàng sẽ được quyết định theo thời gian hoàn thành nộp qua tất cả các hình thức thanh toán.
=> Bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu & Quốc Tuấn CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH VIÊN singal để được hỗ trợ trực tiếp.